תקנון מבצע

תקנון מבצעים ופעילויות

קופון הנחה – הרשמה לניוזלטר ׁ(מועדון) \ קופונים ממשיכים

קופון ההנחה לא חל על המוצרים המשתתפים במבצע - אין כפל מבצעים והנחות כלומר הוא לא ניתן למימוש על מוצר שכבר בהנחה.

ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד. לא ניתן למשש יותר מקופון אחד בקנייה. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר ההנחה. 

שונות               

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד ומתייחס גם ללשון נקבה וללשון רבים.

 

רשת תיק התיקים תהיה רשאית לשנות את תנאי המבצע, אופי המבצע, עצם קיומו או כל חלק ממנו, לרבות שינוי המתנה בכל עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדית וללא הודעה מוקדמת.

 

בכל מקרה בו יפר המשתתף את הוראות תקנון המבצע ו\או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת ,ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו ,לרבות חשש להתנהגות לא ראויה של המשתתף מכל סיבה שהיא, תהיה רשת תיק התיקים רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק, למנוע את השתתפותו בפעילות ו/או את זכייתו וזאת אף אם היה זוכה המשתתף במבצע ללא אותו מעשה (ולא תהינה למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות ו/או ביטול זכייתו  בנסיבות דנן.

 

תקנון המבצע כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.

 

בכל מחלוקת שעניינה תנאי המבצע, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

 

הודעה בדבר שינוי תנאי המבצע ו/או שינוי הוראות התקנון תפורסם על פי שיקול דעתה הבלעדי של רשת תיק התיקים. פרסום השינוי בעמוד הפייסבוק או האינסטגרם או באתר של רשת תיק התיקים, תיחשב כהודעה על פי סעיף זה.

ט.ל.ח